Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten (Bundan böyle "Solaris Digital Academy" olarak anılacaktır).
b) shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Solaris Digital Academy'in sahip olduğu internet sitesi shop.solarisdigitalacademy.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar
önünde doğru olduğunu, Solaris Digital Academy'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Solaris Digital Academy tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin
sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından Solaris Digital Academy'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Solaris Digital Academy'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Solaris Digital Academy ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Solaris Digital Academy üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Solaris Digital Academy üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Solaris Digital Academy tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Solaris Digital Academy bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Solaris Digital Academy'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Solaris Digital Academy'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Solaris Digital Academy'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Solaris Digital Academy'in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri
sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Solaris Digital Academy tarafından shop.solarisdigitalacademy.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Solaris Digital Academy' üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Solaris Digital Academy'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Solaris Digital Academy web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. shop.solarisdigitalacademy.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Solaris Digital Academy web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların
doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Solaris Digital Academy, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya shop.solarisdigitalacademy.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Solaris Digital Academy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Solaris Digital Academy'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Solaris Digital Academy, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine kampanya, tanıtım, bilgilendirme epostaları ve cep telefonlarına kampanya, tanıtım, bilgilendirme SMS'leri
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber kampanya, tanıtım, bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.18. kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamız’da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. Kişisel verilerimin şirketiçi raporlamalarda, çağrı merkezinde kullanımına muvafakat ediyorum.
3.19. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından shop.solarisdigitalacademy.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Solaris Digital Academy tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Solaris Digital Academy üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.